Bạn Đang ở đây: Thông Báo

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

/ Thông Báo

Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt

In PDF.
Phân ưu cùng NT4 Phan Lạc Việt
 

Chúc Mừng Gia Đình Chị NT2 Trịnh Tùng

In PDF.
Chúc Mừng gia đình Chị NT2 Trịnh Tùng
 

NGHI LỄ PHỦ CỜ ĐỀ DỐC LÂM NGUƠN TÁNH TƯ LỆNH HQ/QLVNCH

In PDF.
Hội Hải Quân và Hàng Hải VNCH Miền Đông HK , Liên Hội CCSVNCH/HTĐ &Phụ cận, Hội TQLC HTĐ &Phụ cận và một số cựu SVSQ trường Đại Học Chiến Tranh Chánh Trị Đà Lạt đã phối hợp tổ chức lễ phủ cờ cho Cựu Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh, Tư Lệnh HQ/QLVNCH, vào lúc 11:00 sáng ngày 14 Tháng 2, 2018 tại một nhà quàn ở Federicksburg, Virginia
 

Thông tin về bản tướng mạo quân vụ của cố Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh

In PDF.
Đề Đốc Lâm Ngươn Tánh (1928-2018)
Cựu Tư Lệnh Hải Quân /QLVNCH
Nguyên Chỉ huy trưởng sáng lập
Trường Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt.
Phụ Tá Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Tiếp Đón Đồng Bào Di Tản 1975.
 

Khóc thương Thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh

In PDF.
 
 Khóc thương thầy Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh
 
 
Trang 2 của 61